W gminie Nowy Dwór położonej w Basenie Górnej Biebrzy planowano budowę zespołu 36 turbin wiatrowych. Pomimo sprzeciwu niektórych mieszkańców inwestycja miałaby być zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz obszaru Natura2000. Zgody na inwestycję nie wyraziła Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku.

Na prośbę mieszkańców zaniepokojonych planowaną inwestycją Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot Oddział Podlaski włączyło się w postępowanie dotyczące powstania farm wiatrowych finansując koszt niezależnej inwentaryzacji ornitologicznej zrealizowanej przez firmę TOTEMOWNIA. Dodatkowo w działania stowarzyszenia włączył się Marcin Pakuła, który wykonał na tym obszarze ekspertyzę chiropterologiczną. Niechęć mieszkańców wynikała przede wszystkim ze zlokalizowania farm zbyt blisko domów mieszkalnych oraz obszarów atrakcyjnych przyrodniczo i turystycznie. Wiele zastrzeżeń sugerował również Biebrzański Park Narodowy realizujący na tym terenie m.in. programy rozbudowy infrastruktury turystycznej.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku postanowieniem z dnia 4 grudnia 2015 roku odmówił uzgodnienia planowanej inwestycji ze względu na liczne nieścisłości wynikające w dużej mierze z rozbieżności między raportem wykonanym na zlecenie inwestora a niezależnymi ekspertyzami przedstawionymi przez Stowarzyszenie. Dokumentacja przedłożona przez Inwestora była niekompletna mimo kilkukrotnego uzupełniana wniosek RDOŚ.

Fundacja Łyński Kamień, będąca również stroną postępowania, wskazała wiele braków merytorycznych w raporcie oraz fakt, że często raport powołuje się na „przybliżone dane” lub „przybliżone charakterystyki”.

Naszym zdaniem zdecydowanie lepszym kierunkiem rozwoju tak atrakcyjnego regionu jest turystyka, zwłaszcza, że Unia Europejska zainwestowała pokaźne środki w budowę infrastruktury turystycznej w Dolinie Górnej Biebrzy [i] a branża wiatrowa nie cieszy się poparciem nowego rządu, co stawia pod znakiem zapytania rentowność inwestycji wiatrowych – mówi Anna Białomyzy.

Z przedstawionej przez Stowarzyszenie ekspertyzy chiropterologicznej wynika, że na obszarze planowanej farmy jest zdecydowanie bogatszy skład gatunkowy nietoperzy oraz większa aktywność od ocenionej przez autorów raportu. Mimo, że badania były przeprowadzone w krótszym czasie i na mniejszej ilości transektów, wskazują co najmniej cztery gatunki nie uwzględnione w raporcie, w tym dwa gatunki wyszczególnione w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej: mopek i nocek duży.

Również inwentaryzacja ornitologiczna przeprowadzona na zlecenie Pracowni wykazała niewiele mniej gatunków, mimo że obejmowała znacznie krótszy zakres czasu. Autor raportu wykonanego dla inwestora pominął przy tym wiele gatunków kluczowych dla oceny walorów ornitologicznych istotnych z perspektywy budowy farm wiatrowych zaniżając tym samym bogactwo awifauny. To z kolei uniemożliwiło przeprowadzenie właściwej analizy wpływu przedsięwzięcia na ptaki. W raporcie wykonanym na zlecenie inwestora nieprawidłowo zinterpretowano dane dotyczące zagęszczenia bociana białego na badanym obszarze, zaniżając wpływ farmy na lokalną populację tego gatunku. Pominięto także obecność ptaków drapieżnych – rzadkiego i cennego orlika krzykliwego, jak również kilku gatunków sów, derkacza, dużych zgrupowań migrujących żurawi, ptaków wodno-błotnych i trzech gatunków jaskółek.

 

postanowienia RDOŚ w Białymstoku:

NOWY DWÓR PÓŁNOC
NOWY DWÓR POŁUDNIE
NOWY DWÓR WSCHÓD

 

więcej informacji:

Anna Białomyzy – ania.bialomyzy@gmail.com, tel 507667996

[i] http://www.gorna.biebrza.org.pl/660,cele.html