Minister  Środowiska, Jan Szyszko, ujawnia korespondencję z Komisją Europejską w sprawie Puszczy Białowieskiej. Dokumenty podważają wiarygodność dotychczasowych komunikatów ministerstwa. Korespondencja zaprzecza też twierdzeniom, iż Komisja zaniepokojona jest stanem siedlisk wyłączonych z użytkowania, które minister zamierzał ratować poprzez zwiększenie wycinki.  Zaniepokojenie Komisji budzi właśnie planowane przez ministra zwiększenie pozyskania drewna. W posterze udostępnionym na stronie ministerstwa, znalazł się list KE do Ministra z 8 stycznia 2016 roku.
W liście KE do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska znalazły się następujące sformułowania:
„Z dużym zaniepokojeniem przyjąłem wiadomość o planowanym znaczącym zwiększeniu pozyskaniu drewna na terenie obszaru PLC2000004 Puszcza Białowieska zaproponowanym w aneksie do planu urządzania lasu (PUL) Nadleśnictwa Białowieża na lata 2012-2021,[…]”

„Proponowane obecnie zmiany w PUL Nadleśnictwa Białowieża stoją w sprzeczności z wcześniejszymi zobowiązaniami władz polskich w tej kwestii i zatwierdzonymi dokumentami urządzenia lasu, na podstawie których Komisja zamknęła postępowania wyjaśniające 2210/11/ENVI, oraz  z wymaganiami planu zadań ochronnych tego obszaru Natura 2000”.

„Przyjęcie ww. aneksu do PUL grozi pogorszeniem stanu siedlisk leśnych (9170, 91D0*, 91E0*) oraz siedlisk wielu gatunków […], dla których obszar ten został wyznaczony […]”
W liście znajdujemy również takie uwagi:

  • Komisja zauważa, że zahamowanie gradacji kornika drukarza w Puszczy Białowieskiej wydaje się niemożliwe, biorąc pod uwagę opublikowane wyniki badań.
  • KE stoi na stanowisku, iż wypracowany z władzami kompromis dot. Puszczy Białowieskiej dobrze służy jej ochronie i zapewnia prowadzenie gospodarki leśnej która gwarantuje zabezpieczenie potrzeb miejscowej ludności.

Komisja Europejska kończy list stwierdzeniem: „Jakiekolwiek znaczące zwiększanie limitów pozyskania drewna na tym obszarze stwarza natomiast duże ryzyko naruszenia prawa ochrony przyrody UE”.

List KE potwierdza, że Wspólnota Europejska jest zaniepokojona losem Puszczy i, że zaniepokojenie to wynika z planowanego zwiększenia pozyskania drewna. Przeczy to doniesieniom ministra, iż siedliska priorytetowe pozostawione bez opieki leśnika giną i budzi to zaniepokojenie Komisji Europejskiej.

Zwracamy uwagę na fakt, że priorytetem ochrony Puszczy Białowieskiej są chronione przez UE gatunki związane z martwym drewnem, którego zasoby zamierza zubożyć minister Szyszko. Przewidziana w planie zadań ochronnych Natura 2000 ochrona siedlisk i gatunków z dyrektyw opiera się na bezwzględnej ochronie drzewostanów ponadstuletnich. Nadleśnictwo Białowieża zaplanowało tymczasem drastyczną ingerencję w drzewostany, których wiek przekracza nawet 200 lat.

Co więcej, resort opublikował (w posterze z konferencji) również korespondencję z Polskim Komitetem do spraw UNESCO, w której Komitet pisze: „Istnieją uzasadnione obawy, że projekt aneksu do planu urządzania lasu dla nadleśnictwa Białowieża na lata 2012-2021 może stać w sprzeczności z zobowiązaniami podjętymi przez stronę polską wobec społeczności międzynarodowej w związku z rozszerzeniem wpisu na listę światowego dziedzictwa UNESCO na obszar całego Białowieskiego Parku Narodowego w 2014 roku”. Komitet zwraca uwagę na fakt, że Polska kandyduje do roli gospodarza sesji Międzynarodowego Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO w 2017 a spotykanie się z zarzutami o nierespektowanie podjętych zobowiązani dotyczących Puszczy Białowieskiej może podważać wiarygodność naszego kraju i tym samym może być szkodliwa dla jego kandydatury.

Poster „Puszcza Białowieska – lasy naturalne czy też dziedzictwo kulturowe miejscowej ludności” dostępny (18 marca 2016, godz. 15:00) tutaj

Sprawozdanie z konferencji dostępne (18 marca 2016, godz. 15:00) tutaj

więcej informacji

Adam Bohdan

532284313

 

baner

Projekt „Społeczny nadzór zarządzania najcenniejszymi lasami w Polsce” realizowany jest w ramach Programu Obywatele Dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.