Drogowcy zniszczyli jedną z cenniejszych alei na Mazurach

Trzy lata temu miała miejsce przebudowa drogi nr 650 na odcinku Srokowo – Węgorzewo. Zniszczono bądź uszkodzono w znacznym stopniu większość spośród ponad 1300 drzew starej alei, 55% drzew nie rokuje na przeżycie. Złożyliśmy w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury oraz poinformowaliśmy Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska o szkodzie w środowisku.

W 2013 roku Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie realizował inwestycję polegającą na „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Srokowo – Węgorzewo” oraz „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Srokowo – Stara Różanka”. Wzdłuż trasy […]

By |Kwiecień 20th, 2016|Monitoring Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska|

Do dnia 1 kwietnia 2016 r. trwają prowadzone przez RDOŚ w Białymstoku konsultacje projektów planów ochrony dla rezerwatów przyrody znajdujących się na terenie województwa podlaskiego oraz projektów zarządzeń dyrektora RDOŚ w tej sprawie.

                    W projektach dokumentów dla niektórych rezerwatów ujęto nieuzasadnioną wycinkę drzew oraz dobijanie postrzelonych zwierząt. Zachęcamy do udziału w konsultacjach.

Konsultowana jest dokumentacja rezerwatów:

– Bagno Wizna I;

– Bagno Wizna II;

– Budzisk;

– Jesionowe Góry;

– Jezioro Wiejki;

– Krasne;

– Krzemienne Góry;

– Las Cieliczański;

– Las Zwierzyniecki;

– Sokóle;

– Starodrzew Szyndzielski;

– Wielki Dział;

– Witanowszczyzna,

– Woronicza.

18 marca 2016 r. odbyło się posiedzenie Regionalnej Rady Ochrony Przyrody działającej przy Regionalnym Dyrektorze Ochrony Środowiska w Białymstoku poświęcone dokumentacji planistycznej rezerwatów. W czasie posiedzenia członkowie Rady zaopiniowali […]

By |Marzec 21st, 2016|Monitoring Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska|

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska nie zgadza się na budowę zespołu turbin wiatrowych nad Biebrzą

 

W gminie Nowy Dwór położonej w Basenie Górnej Biebrzy planowano budowę zespołu 36 turbin wiatrowych. Pomimo sprzeciwu niektórych mieszkańców inwestycja miałaby być zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz obszaru Natura2000. Zgody na inwestycję nie wyraziła Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku.

Na prośbę mieszkańców zaniepokojonych planowaną inwestycją Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot Oddział Podlaski włączyło się w postępowanie dotyczące powstania farm wiatrowych finansując koszt niezależnej inwentaryzacji ornitologicznej zrealizowanej przez firmę TOTEMOWNIA. Dodatkowo w działania stowarzyszenia włączył się Marcin Pakuła, który wykonał na tym […]

By |Grudzień 17th, 2015|Monitoring Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska|

KONSULTACJE PROJEKTU PZO NATURA 2000 dla PLH PUSZCZA AUGUSTOWSKA

http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/files/obwieszczenia/45780/Obwieszczenie_RDOS_Bialystok_WPN_6320_31_2015_IN.pdf

Autorzy dokumentacji nie stwierdzili zagrożeń dla wilka i bobra, który był w ostatnich latach na dużą skalę eksterminowany przez leśników na tym obszarze. W dokumentacji zbagatelizowano „załącznikowe” chrząszcze dendrofilne – pominieto pachnicę debową i zmarginalizowano ponurka Schneidera.

Seminarium „Małopolskie Centrum Ochrony Chrząszczy Dendofilnych”. 18.11.2015 RDOŚ Kraków.

W trakcie seminarium przedstawiono różne aspekty badań i ochrony chrząszczy dendrofilnych. Dr hab. Andrzej Oleksa przedstawił propozycję programu działań dotyczących pachnicy podkreślając, że obecnie największym zagrożeniem dla tego gatunku jest wycinka zasiedlanych drzew zarówno w środowiskach antropogenicznych jak i naturalnych. Dr Tomasz Jaworski z IBL zademonstrował możliwość wykorzystania skrzynek lęgowych w ochronie pachnicy. Wielu uczestników spotkania skrytykowało wykorzystywanie skrzynek lęgowych dla pachnicy jako alternatywnego siedliska wobec naturalnych dziupli. Autor projektu sprostował, iż skrzynki mają mieć charakter jedynie interwencyjny, służyć jako tymczasowe, zastępcze siedlisko np. w przypadku […]

Wójt Gminy Trzcianne ocenia wpływ na środowisko wyciętej alei

/…/ A że jakiś porost to on może wszędzie wystąpić w zasadzie, nietoperze to u mnie w piwnicy zimują /…/. Były lipy chore, były wielopniowe, nic tam nadzwyczajnego…/…/ – tak Wójt Trzciannego ocenił wpływ na środowisko wycięcia kilkudziesięciu wiekowych drzew w pobliżu kolonii Karczak (okolice Biebrzańskiego PN). Policja prowadzi dochodzenie, przekazaliśmy dane na temat występujących na wyciętych drzewach chronionych porostów.
Więcej w słuchowisku Anety Gałaburdy:
http://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/126439

 

 

By |Październik 8th, 2015|Monitoring Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska|

GDOŚ zezwala na budowę nowych szlaków w rez. Las Zwierzyniecki

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zezwolił Prezydentowi Miasta Białystok na odstępstwa od zakazów obowiązujących w rezerwacie Las Zwierzyniecki, w tym na niszczenie, uszkadzanie, obszarów oraz zasobów, tworów i składników przyrody w czym zawiera się wycinka drzew. W decyzji mowa jest o budowie nowych szlaków. Zgodnie z prawem taka decyzja może być wydana w przypadku braku rozwiązań alternatywnych i po zagwarantowaniu kompensacji przyrodniczej. Żadna z tych przesłanek nie została spełniona. Pracownia przygotowuje do GDOŚ wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

By |Sierpień 25th, 2015|Monitoring Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska|

Plany wycinki wiekowych drzew w zabytkowym założeniu parkowym w Bobrze Wielkiej

Gigantyczne topole białe rosnące w zabytkowym parku w Bobrze Wielkiej (Górna Biebrza) robią niesamowite wrażenie. Na dodatek pokryte są chronionymi porostami w tym Ramalina baltica, która ma zaledwie kilka stanowisk w kraju. Konserwator Zabytków rozpatruje wniosek o wydanie zgody na wycięcie w parku kilku-dziesięciu najstarszych drzew, głównie lip i topoli ze względu na rzekome zagrożenie jakie stwarzają. W rze-czywistości wiele przeznaczonych do wycięcia drzew jest znacznie oddalonych od drogi lub są wychylone w stronę odwrotną od drogi. Przekazaliśmy instytucjom opracowanie przedstawiające rozmieszczenie chro-nionych porostów na […]

By |Sierpień 25th, 2015|Monitoring Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska|